Z - PRZEMYSŁ IHIGIENIZER - 30 KG

KWAŚNY NIEPIENIĄCY PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY W PŁYNIE. Polecany wyłącznie dla zakładów przemysłowych.

(30 000 g )

Ciecz do dezynfekcji ciągu technologicznego w przemyśle spożywczym wraz z miejscami kontaktującymi się z gotowym wyrobem.


PRZEZNACZENIE:


  • do dezynfekcji maszyn i urządzeń, rurociągów, powierzchni w przemyśle spożywczym metodą natryskową lub w centralnych systemach myjących CIP,
  • do dezynfekcji hali produktowni i magazynów w przemyśle cukrowniczym,
  • do dezynfekcji wirówek, przenośników drgawkowych, taśmociągów, maszyn i urządzeń mających kontakt z gotowym wyrobem w przemyśle cukrowniczym,
  • do dezynfekcji multiwirów w przemyśle cukrowniczym,
  • do dezynfekcji czerpni powietrza,
  • -do dezynfekcji w przemyśle browarniczym, winiarskim i mięsnym. 


DAWKA PRODUKTU: 

5 kg produktu na 100 kg wody.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Zapewnić odpowiednią wentylację. Środek stosować poprzez zraszanie powierzchni maszyn i urządzeń, ścian, podłóg  5 % roztworem roboczym. Pomieszczenie po dezynfekcji pozostawić na 15 minut. Powierzchnie kontaktujące się 

z żywnością spłukać dokładnie wodą przeznaczoną do spożycia. 


Substancja czynna: 

nadtlenek wodoru, roztwór 30% [30g/100g produktu]. 


Zawiera: 

nadtlenek wodoru.


H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ:

zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą. PO POŁKNIĘCIU: nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta wodą, 

a następnie popić dużą ilością wody. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu, innych niż wynikające z klasyfikacji.


Przechowywanie:

Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym 

i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. 


POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.


PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Pobierz Atest Higienizer

Recenzje

Aby dodawać komentarze - należy się zalogować