Analizy mikrobiologiczne i badania wody - Higienix
Darmowa dostawa przy zakupie zestawu MIX!

Firma HIGIENIX oferuje kompleksowe analizy mikrobiologiczne drobnoustrojów zanieczyszczających cukier biały, powietrze, soki i syropy cukrownicze oraz wodę przeznaczoną do spożycia i do zabielania cukru.. Analiza obejmuje dodatkowo identyfikację mikroorganizmów ze wskazaniem źródła ich pochodzenia.

 

Analiza mikrobiologiczna (cukier, soki, syropy cukrownicze) obejmująca oznaczenia:

ogólnej liczby bakterii mezofilnych, liczby przetrwalników bakterii mezofilnych, liczby drożdży i pleśni, liczby bakterii tworzących śluzy, liczby bakterii termofilnych tlenowych ogółem i tzw. „ płasko-kwaśnych” liczby bakterii termofilnych beztlenowych, liczby termofilnych bakterii kwasolubnych (TAB) i obecność termofilnych bakterii kwasolubnych produkujących gwajakol (GP-TAB), wykrywanie obecności Salmonella sp., liczby gronkowców koagulazo-dodatnich, liczby Escherichia coli, liczby bakterii grupy coli, liczby Enterobacteriaceae, liczby enterokoków, liczby Listeria monocytogenes, liczby Clostridium perfringens, liczby Bacillus cereus.

 

 

Analiza mikrobiologiczna (woda pitna i kondensaty) obejmująca oznaczanie: 

ogólnej liczby mikroorganizmów w 360C i 220C,l iczby bakterii gr. coli i Escherichia coli, liczby enterokoków, liczby Clostridium perfringens, liczby bakterii z rodzaju Legionella.

 

Inne badania mikrobiologiczne:

– wymaz z powierzchni maszyn i urządzeń

– wymaz z powierzchni dłoni pracownika 

– analiza mikrobiologiczna powietrza, (pobór próbek powietrza metodą zderzeniową lub sedymentacyjną) 

BADANIA MIKROBIOLOGIICZNE

 

I.                   BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
1Wymaz z powierzchni maszyn i urządzeń w celu określenia liczby bakterii mezofilnych, drożdży i pleśniPN-ISO 18593(2005)
2Wymaz z powierzchni obu dłoni pracownika w celu określenia liczby bakterii mezofilnych, pleśni, drożdży, bakterii grupy coli i  gronkowcówPN-A-82055-19(2000)
3Analiza mikrobiologiczna powietrzapobór próbek powietrza metodą zderzeniową lub sedymentacyjną
4Oznaczanie w wodach bakterii z rodzaju LegionellaPN-EN ISO 11731-2(2008)*
5Clostridium perfringens w wodziewg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 27.11.2015 r. Dz. U , poz. 1989*

 

*WYNIKI BADAŃ NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.

 

 

Lp.Rodzaj badania/jednostkaMetoda
I. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE CUKRU BIAŁEGO,SOKÓW, SYROPÓW CUKROWNICZYCH, MELASU I WYSŁODKÓW
1.Oznaczanie liczby przetrwalników bakterii mezofilnychPN-91/A-74855/12
2.Oznaczanie liczby bakterii termofilnych tlenowych ogółem i tzw „ płasko-kwaśnych”ICUMSA GS 2/3-49(1998)
3.Oznaczanie liczby bakterii termofilnych beztlenowychPN-ISO 15213(2005)
4.Wykrywanie obecności Salmonella spPN-ISO 6579:2003
5.Oznaczenie liczby gronkowców koagulazo-dodatnichPN-EN ISO 6888-2(2001)
6.Oznaczenie liczby Escherichia coliPN-EN ISO 16649-2:2004
7.Oznaczenie liczby EnterobacteriaceaePN-ISO 21528-2:2005
8.Oznaczenie liczby enterokoków kałowychFiltracja membranowa, poż. Slanetz Bartleya, inkubacja: 36°C, 48 h
9.Oznaczenie liczby bakterii grupy coliPN-ISO 4832:2007
10.Oznaczenie liczby Listeria monocytogenesPN EN ISO 11290-2:2000 Ap1:2005
11.Oznaczenie liczby Clostridium perfringensPN-EN ISO 7937:2005
12.Oznaczenie liczby Bacillus cereusFiltracja membranowa, pożywka Compass Bacillus cereus Agar, inkubacja : 30°C, 24-27 h

*WYNIKI BADAŃ NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.

 

 

AKREDYTOWANE BADANIA MIKROBIOLOGIICZNE W ZAKRESIE:

 

Lp.Rodzaj badania/jednostkaMetoda
I. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE CUKRU BIAŁEGO,SOKÓW, SYROPÓW CUKROWNICZYCH I MELASU
1.Ogólna liczba bakterii mezofilnychICUMSA GS 2/3-41(2011)
2.Liczba drożdży i pleśniICUMSA GS 2/3-47(2015)
3.Liczba bakterii tworzących śluzyICUMSA GS 2/3-45(2002)
4.Liczba termofilnych bakterii kwasolubnych (TAB) i obecność termofilnych bakterii kwasolubnych produkujących gwajakol (GP-TAB)ICUMSA GS2/3-50(2013)
II.  BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY I KONDENSATÓW – ZATWIERDZONE PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
1.Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C i 220CPN-EN ISO 6222:2004**
2.Liczba bakterii gr. coli i Escherichia coliPN-EN ISO 9308-1:2014-12**
3.Liczba enterokoków kałowychPN-EN ISO 7899-2:2004**

**Wyniki badań mogą być wykorzystane do oceny w obszarze regulowanym prawnie.

AKREDYTOWANE BADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI WODĄ I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Lp.Rodzaj badania/jednostkaMetoda
I. ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE, OCZYSZCZONE
1.pHPB-POŚ-02, wydanie 3, 09.03.2015
2.ChZT, mg /l O2PN-ISO 6060:2006
3.BZT,  mg /l O2PN-EN 1899-1:2002
4.Zawiesina ogólna, mg/lPN-EN 872:2007+Ap1:2007
5.Azot amonowy, mg /lPN-ISO 5664:2002
6.Azot Kjeldahla, mg /lPN-EN 25663:2001
7.Azot azotanowy, mg /lPB-POŚ-04, wydanie 2, 09.03.2015
8.Azot azotynowy, mg /lPB-POŚ-05, wydanie 2, 09.03.2015
9.Azot ogólny, mg /lPB-POŚ-01, wydanie 3, 09.03.2015
10.Fosfor ogólny, mg /lPB-POŚ-03, wydanie 2, 09.03.2015
**WYNIKI BADAŃ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.
II. WODA TECHNOLOGICZNA
1.pHPB-POŚ-02, wydanie 3, 09.03.2015
2.Barwa, mg /l PtPN-EN ISO 7887:2012
3.Mętność, NTUPN-EN ISO 7027:2003 ***
4.Przewodność elektryczna właściwa, µS/cmPN-EN 27888:1999
5.Jon amonowy,  mg /l NH4PN-ISO 5664:2002
6.Żelazo,  mg/lPB-POŚ-07, wydanie 2, 09.03.2015
7.Azotany,  mg /l NO3PB-POŚ-04, wydanie 2, 09.03.2015
8.Azotyny,  mg /l NO2PB-POŚ-05, wydanie 2, 09.03.2015
9.Mangan, mg/lPB-POŚ-06, wydanie 2, 09.03.2015
10.Twardość ogólna, mg /l CaCO3PB-POŚ-09, wydanie 2, 09.03.2015
11.Chlorki,  mg /lPB-POŚ-08, wydanie 2, 09.03.2015
12.ChZT, mg /l O2PN-ISO 6060:2006
*** norma wycofana, zastąpiona przez PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (wersja angielska)
III.     WODA DO SPOŻYCIA
METODY ZATWIERDZONE PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
1.pH *PB-POŚ-02, wydanie 3, 09.03.2015 
2.Barwa, mg /l PtPN-EN ISO 7887:2012 
3.Mętność, NTU  *PN-EN ISO 7027:2003*** 
4.Przewodność elektryczna właściwa, µS/cm *PN-EN 27888:1999 
5.Jon amonowy, mg /l NH4PN-ISO 5664:2002 
6.Żelazo, µg/lPB-POŚ-07, wydanie 2, 09.03.2015 
7.Azotany, mg /l  NO3*PB-POŚ-04, wydanie 2, 09.03.2015 
8.Azotyny,  mg /l  NO2*PB-POŚ-05, wydanie 2, 09.03.2015 
9.Mangan, µg/lPB-POŚ-06, wydanie 2, 09.03.2015 
10.Twardość ogólna,  mg /l CaCO3*PB-POŚ-09, wydanie 2, 09.03.2015 
11.Chlorki,  mg /l *PB-POŚ-08, wydanie 2, 09.03.2015 

**WYNIKI BADAŃ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.

*** norma wycofana, zastąpiona przez PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (wersja angielska)

 

 BADANIA POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI:

Lp.Rodzaj badania/jednostkaMetoda
I. ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE I OCZYSZCZONE
1.Twardość ogólna,  mg /l CaCO3PB-POŚ-09, wydanie 2, 09.03.2015
2.Chlorki,  mg Cl/lPB-POŚ-08, wydanie 2, 09.03.2015
3.Fenole lotne, mg/lMetoda HACH 8047
4.Substancje ekstrahujące się eterem naftowym, mg/lWg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.
5.Siarczany, mg SO4/lMetoda HACH 8051
6.Żelazo, mg/lPB-POŚ-07, wydanie 2, 09.03.2015
7.Glin, mg/lMetoda HACH 8326
8.Bor, mg/lMetoda HACH 8015
9.Fluorki, mg/lMetoda HACH 8029
10.OWO, mg/lWg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.
11.Utlenialność z KMnO4,  mg/lWg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.
II. WODY TECHNOLOGICZNE (KONDENSATY)
1.Fenole lotne,  mg/lMetoda HACH 8047
2.Substancje ekstrahujące się eterem naftowym, mg/lWg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.
3.Siarczany, mg SO4/lMetoda HACH 8051
5.Glin, mg/lMetoda HACH 8326
6.Bor, mg/lMetoda HACH  8015
7.Fluorki, mg/lMetoda HACH 8029
8.OWO, mg/lWg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.
9.Utlenialność z KMnO4,  mg/lWg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.

*WYNIKI BADAŃ NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE. 

0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu