HIGIENIZER – 30 KG - Higienix
Darmowa dostawa przy zakupie zestawu MIX!

HIGIENIZER – 30 KG

276,90 

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE – ZADAJ PYTANIE

KWAŚNY NIEPIENIĄCY PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY W PŁYNIE. POLECANY WYŁĄCZNIE DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH.

Brak w magazynie

Opis

Ciecz do dezynfekcji ciągu technologicznego w przemyśle spożywczym wraz z miejscami kontaktującymi się z gotowym wyrobem.

PRZEZNACZENIE:

  • do dezynfekcji maszyn i urządzeń, rurociągów, powierzchni w przemyśle spożywczym metodą natryskową lub w centralnych systemach myjących CIP,
  • do dezynfekcji hali produktowni i magazynów w przemyśle cukrowniczym,
  • do dezynfekcji wirówek, przenośników drgawkowych, taśmociągów, maszyn i urządzeń mających kontakt z gotowym wyrobem w przemyśle cukrowniczym,
  • do dezynfekcji multiwirów w przemyśle cukrowniczym,
  • do dezynfekcji czerpni powietrza,
  • -do dezynfekcji w przemyśle browarniczym, winiarskim i mięsnym.

DAWKA PRODUKTU:

5 kg produktu na 100 kg wody.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Zapewnić odpowiednią wentylację. Środek stosować poprzez zraszanie powierzchni maszyn i urządzeń, ścian, podłóg  5 % roztworem roboczym. Pomieszczenie po dezynfekcji pozostawić na 15 minut. Powierzchnie kontaktujące się

z żywnością spłukać dokładnie wodą przeznaczoną do spożycia.

Substancja czynna:

nadtlenek wodoru, roztwór 30% [30g/100g produktu].

Zawiera:

nadtlenek wodoru.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ:

zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą. PO POŁKNIĘCIU: nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta wodą,

a następnie popić dużą ilością wody. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu, innych niż wynikające z klasyfikacji.

Przechowywanie:

Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym

i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Informacje dodatkowe

Waga 30 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „HIGIENIZER – 30 KG”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu