Analizy mikrobiologiczne i badania wody

Firma HIGIENIX oferuje kompleksowe analizy mikrobiologiczne drobnoustrojów zanieczyszczających cukier biały, powietrze, soki i syropy cukrownicze oraz wodę przeznaczoną do spożycia i do zabielania cukru.. Analiza obejmuje dodatkowo identyfikację mikroorganizmów ze wskazaniem źródła ich pochodzenia.

 

Analiza mikrobiologiczna (cukier, soki, syropy cukrownicze) obejmująca oznaczenia:

ogólnej liczby bakterii mezofilnych, liczby przetrwalników bakterii mezofilnych, liczby drożdży i pleśni, liczby bakterii tworzących śluzy, liczby bakterii termofilnych tlenowych ogółem i tzw. „ płasko-kwaśnych” liczby bakterii termofilnych beztlenowych, liczby termofilnych bakterii kwasolubnych (TAB) i obecność termofilnych bakterii kwasolubnych produkujących gwajakol (GP-TAB), wykrywanie obecności Salmonella sp., liczby gronkowców koagulazo-dodatnich, liczby Escherichia coli, liczby bakterii grupy coli, liczby Enterobacteriaceae, liczby enterokoków, liczby Listeria monocytogenes, liczby Clostridium perfringens, liczby Bacillus cereus.

Analiza mikrobiologiczna (woda pitna i kondensaty) obejmująca oznaczanie: 

ogólnej liczby mikroorganizmów w 360C i 220C,l iczby bakterii gr. coli i Escherichia coli, liczby enterokoków, liczby Clostridium perfringens, liczby bakterii z rodzaju Legionella.

Inne badania mikrobiologiczne

- wymaz z powierzchni maszyn i urządzeń

- wymaz z powierzchni dłoni pracownika 

- analiza mikrobiologiczna powietrza, (pobór próbek powietrza metodą zderzeniową lub 

  sedymentacyjną) 
 

 

 

BADANIA MIKROBIOLOGIICZNE

 

I.                   BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

 

1

Wymaz z powierzchni maszyn i urządzeń w celu określenia liczby bakterii mezofilnych, drożdży i pleśni

PN-ISO 18593(2005)

2

Wymaz z powierzchni obu dłoni pracownika w celu określenia liczby bakterii mezofilnych, pleśni, drożdży, bakterii grupy coli i  gronkowców

PN-A-82055-19(2000)

3

Analiza mikrobiologiczna powietrza

pobór próbek powietrza metodą zderzeniową lub sedymentacyjną

4

Oznaczanie w wodach bakterii z rodzaju Legionella

PN-EN ISO 11731-2(2008)*

5

Clostridium perfringens w wodzie

wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 27.11.2015 r. Dz. U , poz. 1989*

 

 

 

 

*WYNIKI BADAŃ NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.

 

 

Lp.

Rodzaj badania/jednostka

Metoda

I. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE CUKRU BIAŁEGO,

SOKÓW, SYROPÓW CUKROWNICZYCH, MELASU I WYSŁODKÓW

 

1.

Oznaczanie liczby przetrwalników bakterii mezofilnych

PN-91/A-74855/12

2.

Oznaczanie liczby bakterii termofilnych tlenowych ogółem i tzw „ płasko-kwaśnych”

ICUMSA GS 2/3-49(1998)

3.

Oznaczanie liczby bakterii termofilnych beztlenowych

PN-ISO 15213(2005)

4.

Wykrywanie obecności Salmonella sp

PN-ISO 6579:2003

5.

Oznaczenie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich

PN-EN ISO 6888-2(2001)

6.

Oznaczenie liczby Escherichia coli

PN-EN ISO 16649-2:2004

7.

Oznaczenie liczby Enterobacteriaceae

PN-ISO 21528-2:2005

8.

Oznaczenie liczby enterokoków kałowych

Filtracja membranowa, poż. Slanetz Bartleya, inkubacja: 36°C, 48 h

9.

Oznaczenie liczby bakterii grupy coli

PN-ISO 4832:2007

10.

Oznaczenie liczby Listeria monocytogenes

PN EN ISO 11290-2:2000 Ap1:2005

11.

Oznaczenie liczby Clostridium perfringens

PN-EN ISO 7937:2005

12.

Oznaczenie liczby Bacillus cereus

Filtracja membranowa, pożywka Compass Bacillus cereus Agar, inkubacja : 30°C, 24-27 h

*WYNIKI BADAŃ NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.

 

 

 

AKREDYTOWANE BADANIA MIKROBIOLOGIICZNE W ZAKRESIE:

 

Lp.

Rodzaj badania/jednostka

Metoda

I.                   BADANIA MIKROBIOLOGICZNE CUKRU BIAŁEGO,

SOKÓW, SYROPÓW CUKROWNICZYCH I MELASU

1.

Ogólna liczba bakterii mezofilnych

ICUMSA GS 2/3-41(2011)

2.

Liczba drożdży i pleśni

ICUMSA GS 2/3-47(2015)

3.

Liczba bakterii tworzących śluzy

ICUMSA GS 2/3-45(2002)

4.

Liczba termofilnych bakterii kwasolubnych (TAB) i obecność termofilnych bakterii kwasolubnych produkujących gwajakol (GP-TAB)

ICUMSA GS2/3-50(2013)

II.                 BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY I KONDENSATÓW - ZATWIERDZONE PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

1.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C i 220C

PN-EN ISO 6222:2004**

2.

Liczba bakterii gr. coli i Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12**

3.

Liczba enterokoków kałowych

PN-EN ISO 7899-2:2004**

**Wyniki badań mogą być wykorzystane do oceny w obszarze regulowanym prawnie.

 

AKREDYTOWANE BADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI WODĄ I OCHRONY ŚRODOWISKA:

 

Lp.

Rodzaj badania/jednostka

Metoda

I. ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE, OCZYSZCZONE

1.

pH

PB-POŚ-02, wydanie 3, 09.03.2015

2.

ChZT, mg /l O2

PN-ISO 6060:2006

3.

BZT,  mg /l O2

PN-EN 1899-1:2002

4.

Zawiesina ogólna, mg/l

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

5.

Azot amonowy, mg /l

PN-ISO 5664:2002

6.

Azot Kjeldahla, mg /l

PN-EN 25663:2001

7.

Azot azotanowy, mg /l

PB-POŚ-04, wydanie 2, 09.03.2015

8.

Azot azotynowy, mg /l

PB-POŚ-05, wydanie 2, 09.03.2015

9.

Azot ogólny, mg /l

PB-POŚ-01, wydanie 3, 09.03.2015

10.

Fosfor ogólny, mg /l

PB-POŚ-03, wydanie 2, 09.03.2015

**WYNIKI BADAŃ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.

II.                WODA TECHNOLOGICZNA

1.

pH

PB-POŚ-02, wydanie 3, 09.03.2015

2.

Barwa, mg /l Pt

PN-EN ISO 7887:2012

3.

Mętność, NTU

PN-EN ISO 7027:2003 ***

4.

Przewodność elektryczna właściwa, µS/cm

PN-EN 27888:1999

5.

Jon amonowy,  mg /l NH4

PN-ISO 5664:2002

6.

Żelazo,  mg/l

PB-POŚ-07, wydanie 2, 09.03.2015

7.

Azotany,  mg /l NO3

PB-POŚ-04, wydanie 2, 09.03.2015

8.

Azotyny,  mg /l NO2

PB-POŚ-05, wydanie 2, 09.03.2015

9.

Mangan, mg/l

PB-POŚ-06, wydanie 2, 09.03.2015

10.

Twardość ogólna, mg /l CaCO3

PB-POŚ-09, wydanie 2, 09.03.2015

11.

Chlorki,  mg /l

PB-POŚ-08, wydanie 2, 09.03.2015

12.

ChZT, mg /l O2

PN-ISO 6060:2006

*** norma wycofana, zastąpiona przez PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (wersja angielska)

 

III.     WODA DO SPOŻYCIA
 * METODY ZATWIERDZONE PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

1.

pH *

PB-POŚ-02, wydanie 3, 09.03.2015

 

2.

Barwa, mg /l Pt

PN-EN ISO 7887:2012

 

3.

Mętność, NTU  *

PN-EN ISO 7027:2003***

 

4.

Przewodność elektryczna właściwa, µS/cm *

PN-EN 27888:1999

 

5.

Jon amonowy, mg /l NH4

PN-ISO 5664:2002

 

6.

Żelazo, µg/l   

PB-POŚ-07, wydanie 2, 09.03.2015

 

7.

Azotany, mg /l  NO3*

PB-POŚ-04, wydanie 2, 09.03.2015

 

8.

Azotyny,  mg /l  NO2*

PB-POŚ-05, wydanie 2, 09.03.2015

 

9.

Mangan, µg/l

PB-POŚ-06, wydanie 2, 09.03.2015

 

10.

Twardość ogólna,  mg /l CaCO3*

PB-POŚ-09, wydanie 2, 09.03.2015

 

11.

Chlorki,  mg -/l *

PB-POŚ-08, wydanie 2, 09.03.2015

 

**WYNIKI BADAŃ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.

*** norma wycofana, zastąpiona przez PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (wersja angielska)

 

 

 BADANIA POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI:

 

Lp.

Rodzaj badania/jednostka

Metoda

I. ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE I OCZYSZCZONE

1.

Twardość ogólna,  mg /l CaCO3

PB-POŚ-09, wydanie 2, 09.03.2015

2.

Chlorki,  mg Cl-/l

PB-POŚ-08, wydanie 2, 09.03.2015

3.

Fenole lotne, mg/l

Metoda HACH 8047

4.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym, mg/l

Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.

5.

Siarczany, mg SO4/l

Metoda HACH 8051

6.

Żelazo, mg/l

PB-POŚ-07, wydanie 2, 09.03.2015

7.

Glin, mg/l

Metoda HACH 8326

8.

Bor, mg/l

Metoda HACH 8015

9.

Fluorki, mg/l

Metoda HACH 8029

10.

OWO, mg/l

Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.

11.

Utlenialność z KMnO4,  mg/l

Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.

II. WODY TECHNOLOGICZNE (KONDENSATY)

1.

Fenole lotne,  mg/l

Metoda HACH 8047

2.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym, mg/l

Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.

3.

Siarczany, mg SO4/l

Metoda HACH 8051

5.

Glin, mg/l

Metoda HACH 8326

6.

Bor, mg/l

Metoda HACH  8015

7.

Fluorki, mg/l

Metoda HACH 8029

8.

OWO, mg/l

Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.

9.

Utlenialność z KMnO4,  mg/l

Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in.

*WYNIKI BADAŃ NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.