DEZYNFEKUJĄCE TRIO

MIKROCYD A - X2 SZTUKI 0,5KG + BIOBŁYSK - 1 KG

(2000 g )
89,99 zł
67.00 zł


MIKROCYD A - 0,5 kg  - dwa opakowania + Biobłysk


MIKROCYD A opis produktu:

Płyn do dezynfekcji rąk  metodą wcierania i dezynfekcji powierzchni(mających i nie mających kontaktu z żywnością) metodą nawilżania i przecierania.
Środek jest zalecany do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, hotelach i SPA, w medycynie i weterynarii, w zakładach użyteczności publicznej i placówkach zbiorowego żywienia, w rolnictwie, w przetwórstwie i produkcji żywności, w gastronomii, w warunkach domowych. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Preparat w swym składzie zawiera alkohol etylowy oraz inne dodatki zapewniające utrzymanie przez dłuższy czas substancji czynnej na dezynfekowanej powierzchni oraz związki chroniące przed wysuszaniem skóry rąk.


Biobłysk opis produktu:

Przeznaczenie:

PRODUKT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY W PŁYNIE. Polecany do użytku domowego oraz dla zakładów przemysłowych.

Do dezynfekcji podłóg oraz wszelkiego rodzaju powierzchni.

Produkt do mycia i dezynfekcji powierzchni, maszyn i urządzeń, zbiorników i drobnego sprzętu w przemyśle spożywczym i zakładach opieki zdrowotnej. 


Sposób użycia:

myć ręcznie lub mechanicznie 5% (temp. 200C) wodnym roztworem.

W przypadku powierzchni kontaktujących się z żywnością po 30 min. od zastosowania produktu spłukać je dokładnie wodą  przeznaczoną do spożycia w ilości 6 l/m2 . Dawka 5 kg produktu na 100 kg wody. Należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Zapewnić odpowiednią wentylację.


Zawiera:

chlorek didecylodimetyloamonium; wersenian czterosodowy; alkohole, C12-14, etoksylowane.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. P302+P352 


W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

umyć dużą ilością wody. P304+P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

wyprowadzi lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.W PRZYPADKU SPOŻYCIA:

nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu, innych niż wynikających z klasyfikacji.


Substancja czynna:

chlorek didecylodimetyloamonu [10g/100g produktu].


Przechowywanie:

produkt magazynować w suchym, nie nasłonecznionym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w odpowiednich, właściwie oznakowanych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Postępowanie z odpadami:

Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Opakowania, które nie mogą być oczyszczone traktować jak sam produkt.  Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.


PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO LUB DOMOWEGO :)Pobierz Atest BiobłyskRecenzje

Aby dodawać komentarze - należy się zalogować